Międzynarodowe planowanie spadkowe w Monako: jak przeprowadzić?

Organizowanie sukcesji majątkowej gwarantuje z jednej strony sprawne przekazanie majątku, a z drugiej – zachowanie interesów krewnych zgodnie z życzeniem spadkodawcy.

Jednak, w kontekście międzynarodowym, przekazanie spadku może być skomplikowane. Zarówno w sprawach cywilnych, jak i podatkowych, planowanie spadkowe wymaga dużej czujności.

Co to jest spadek międzynarodowy?

Spadek międzynarodowy to taki, który obejmuje co najmniej jeden z poniższych elementów zagranicznych:

  • Zmarły ma obce obywatelstwo i umiera w Monako.
  • Zmarły był właścicielem jednego lub więcej majątku ruchomego i / lub nieruchomego w kraju innym niż kraj jego zamieszkania.
  • Spadkobiercy mają miejsce zamieszkania za granicą.

Wszystkich rezydentów podatkowych Monako, bez względu na ich narodowość, niepokoją najczęściej właśnie te kwestie.

Jakie jest prawo właściwe dla spadku międzynarodowego?

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Monako ogłoszono ustawę nr 1.448 o prawie prywatnym międzynarodowym. Ustawa ta doprowadziła do stworzenia Kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego.

Obowiązujące do czasu uchwalenia powyższej ustawy zasady określania prawa właściwego dla spadku międzynarodowego zostały uchylone. Dzięki czemu testatorzy mający miejsce zamieszkania w Księstwie mają teraz kilka możliwości wyboru.

Jedno prawo właściwe dla całego spadku

Kodeks wprowadza nową zasadę: jedności prawa właściwego dla spraw spadkowych.

Zasada jest następująca: prawem właściwym dla majątku zmarłego jest prawo jego ostatniego miejsca zamieszkania.

Możliwość wyboru prawa swojej narodowości

W celu osiągnięcia większego bezpieczeństwa prawnego i przewidywalności międzynarodowych rozliczeń majątkowych Kodeks międzynarodowego prawa prywatnego oferuje spadkodawcy możliwość wyboru prawa krajowego poprzez profesessio juris. Oznacza to prawo umawiających się stron do określenia w dokumencie prawa, które będzie regulowało ich umowę.

Tak więc, jeśli jesteś posiadasz polskie obywatelstwo i jesteś rezydentem podatkowym Monako, możesz wyznaczyć prawo polskie lub monagaskie zgodnie z warunkami Twojej woli. To prawo będzie obowiązywać dla całego spadku.

Ograniczenia Kodeksu prawa prywatnego międzynarodowego

Kodeks międzynarodowego prawa prywatnego reguluje wyłącznie prawo cywilne właściwe dla spraw spadkowych. Nie dotyczy żadnych aspektów podatkowych.

W związku z tym przy planowaniu spadkowym cudzoziemca zamieszkałego w Monako należy zachować czujność. Niektóre instrumenty prawne w Monako (darowizny między małżonkami, trwałe pełnomocnictwo itp.) nie są uznawane we wszystkich krajach. Ich pełna skuteczność nie jest gwarantowana w przypadku, gdy do spadku miałoby zastosowanie prawo obce.

Co z opodatkowaniem międzynarodowego spadku?

Do chwili obecnej nie ma umów międzynarodowych w sprawie opodatkowania spadków międzynarodowych. Należy zatem odnieść się do krajowego prawa podatkowego krajów uczestniczących w spadku. Międzynarodowe umowy podatkowe dotyczące spraw spadkowych mogą ograniczać podwójne opodatkowanie.

W przypadku braku międzynarodowej umowy podatkowej dotyczącej spadku

Wobec braku międzynarodowej umowy podatkowej sukcesje międzynarodowe podlegają prawu podatkowemu Monako.

Podatek od spadków dotyczy nieruchomości położonych na terytorium Księstwa lub mających tam swoją bazę, bez względu na miejsce zamieszkania, miejsce rezydencji podatkowej lub obywatelstwo zmarłego lub spadkodawcy.

Poziom opodatkowania zależy od stopnia pokrewieństwa zmarłego i jego spadkobiercy:

Bezpośrednie powiązania rodzicielskie między rodzicami a dziećmi lub małżonkami0%
Między braćmi i siostrami8%
Między wujkami, ciotkami, siostrzeńcami i siostrzenicami10%
Między krewnymi innymi niż bracia, siostry, wujkowie, ciotki, siostrzeńcy lub siostrzenice13%
Między osobami, które nie są spokrewnione16%
https://cms.law/en/mco/publication/international-estate-how-to-plan

W obecności międzynarodowej umowy podatkowej dotyczącej spadku

Do tej pory Monako zawarło tylko jedną międzynarodową umowę podatkową: Konwencję francusko-monegaskową o podatku od spadków z 1 kwietnia 1950 r.

Ten międzynarodowy traktat umożliwia podział opodatkowania między Francją a Monako i ogranicza podwójne opodatkowanie w chwili sukcesji.

Ponieważ przepisy cywilne i podatkowe różnią się znacznie w poszczególnych krajach, pełna analiza sytuacji pozwoli zaplanować w najlepszy możliwy sposób.

Leave a Reply