Rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej w Monako

Kategorie podmiotów gospodarczych w Monako są określone przez Kodeks handlowy, który zasadniczo jest podobny do jego odpowiednika w języku francuskim. Główne rodzaje form prawnych w Monako to: jednoosobowe przedsiębiorstwo handlowe, société à responsabilité limitée (SARL), société anonyme monégasque (SAM), société en commandite simple i société en nom collectif (SNC).

Societe Anonyme Monegasque (SAM)

Societe Anonyme Monegasque (SAM) ma następujące właściwości:

 • Minimalny kapitał zakładowy wynosi 150 000 EUR;
 • Opłata skarbowa w wysokości 1% jest płatna od kwoty wpłaconego kapitału zakładowego w chwili założenia spółki;
 • Mimo tego, że prawo nie wymaga, że by spółka miała administratora, to jednak spółka powinna mieć lokalne biuro w Monako, które zakładane jest za wcześniejszą zgodą władz Monako;
 • sprawozdania finansowe muszą być składane corocznie;
 • Spółka może posiadać co najmniej dwóch akcjonariuszy i dwóch dyrektorów, z których jeden musi mieć miejsce zamieszkania w Monako; Dyrektorzy muszą być akcjonariuszami w spółce;
 • Akcje na okaziciela są dozwolone, ale muszą być złożone w lokalnej instytucji;
 • postanowień dotyczących redomiciliacji i migracji nie stosuje się w przypadku tej spółki.

Société en Nom Collectif

Ta forma prawna spółki jest zbliżona do spółki partnerskiej, w której partnerzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność. Jednak udziały partnerów muszą być denominowane w księgach spółki.

Ponadto, W przeciwieństwie do spółki partnerskiej, Société en Nom Collectif jest, jak sama nazwa wskazuje, bardziej traktowana zgodnie z prawem monakijskim, jako spółka. Spółka powstaje na podstawie sporządzenia umowy spółki, która powinna zawierać zakres uprawnień menedżera, który będzie odpowiedzialny obok partnerów za zobowiązania spółki.

Société en Commandite Simple

Societe en Commandite Simple ma zbliżoną formę do anglosaskiej spółki komandytowej. Niniejsza spółka składa się z jednego lub więcej komplementariuszy mających nieograniczoną odpowiedzialność oraz jednego lub więcej komandytariusz, którzy ponoszą odpowiedzialność jedynie w zakresie ich wkładu kapitałowego.

Société à Responsabilité Limitée

Nowe ustawodawstwo w 2007 r. zmodyfikowało kodeks cywilny, kodeks handlowy oraz różne Rozporządzenia i Ustawy monakijskie nadane przez Suwerena w celu wprowadzenia nowej formy prawnej do ustawodawstwa monakijskiego, jaką jest Société à Responsabilité Limitée, czyli SARL.

Nowy SARL ma zbliżoną formą do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która umożliwia mniejszych przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w Monako w bardziej elastyczny sposób oraz przy niższych kosztach. Elastyczność zapewnia łatwiejsza metoda rejestracji dokumentów korporacyjnych (wyeliminowanie wymogu kosztownych aktów notarialnych), a także pozwala na powołanie jednego dyrektora.

Obowiązek sprawozdawczości

Wszystkie spółki mają prawny obowiązek sporządzania rocznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z działalności.

W przypadku Sociétés Anonymes Monégasques (S.A.M.) i en Commandite par Actions (S.C.A.), w ciągu trzech miesięcy następujących po Walnym Zgromadzeniu, dyrektorzy tych spółek muszą złożyć w rejestrze handlowym Księstwa:

 • certyfikat sporządzony i podpisany przez audytorów; dokument ten musi w szczególności wskazywać, czy Walne Zgromadzenie zatwierdziło lub odrzuciło bilans i rachunek zysków i strat oraz musi zadeklarować zgodność działalności firmy z działalnością wskazaną w momencie jej utworzenia,
 • raport audytorów na temat kont przedłożonych do zatwierdzenia na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku pozostałych spółek: Société en Nom Collectif, Société en Commandite Simple, Société à Responsabilité Limitée, dyrektor zarządzający musi złożyć w rejestrze handlowym Księstwa, w ciągu trzech miesięcy od odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • certyfikat podpisany przez niego potwierdzający:
 • nazwiska i adresy dyrektorów, akcjonariuszy i, w stosownych przypadkach, biegłych rewidentów,
 • wskazanie, że roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa,
 • zatwierdzenie lub odrzucenie przez Walne Zgromadzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • wskazanie zgodności z przepisami prawnymi i ustawowymi, w szczególności zgodność działalności firmy z jej obiektami przedsiębiorstwa.

W przypadku spółek nie posiadających audytorów certyfikat musi być podpisany przez członka Stowarzyszenia Biegłych Księgowych i Upoważnionych Księgowych, wyrażający uznanie za rzetelność i spójność informacji przekazanych przez dyrektora.

Na podstawie ustawy nr 1.385 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie różnych środków związanych z aktualizacją przepisów dotyczących sociétés anonymes, sociétés civiles, trustów i fundacji, sociétés civiles, niniejsze spółki zostały zobowiązane do prowadzenia rachunkowości i przechowywania dokumentów księgowych w zarejestrowanej siedzibie spółek, wraz z dokumentacją uzupełniającą na okres pięciu lat. Przepisy tej ustawy stanowią część środków wdrażanych przez rząd Księstwa w kontekście zaleceń O.E.C.D.