Relacje Monako z Unią Europejską

Księstwo Monako jest drugim najmniejszym krajem na świecie (po Watykanie), a jego populacja wynosi około 37.900 osób. Można powiedzieć, że jest to jeden z najgęściej zaludnionych niepodległych krajów na świecie, a tym samym konkurencyjny rynek mieszkaniowy, w którym przeciętne ceny nieruchomości zmieniają się co 37 lat.

Czy Monako jest w Unii Europejskiej?

Monako nie jest w Unii Europejskiej.

Relacje pomiędzy Księstwem Monako a Unią Europejską (UE) są prowadzone przez Francję. Dzięki tym relacjom Monako bezpośrednio uczestniczy w niektórych politykach UE.

Jednak relacje te nie obejmują handlu zewnętrznego. Preferencyjne umowy handlowe między UE a krajami trzecimi mają zastosowanie wyłącznie do towarów pochodzących z obszaru celnego – Monako nie może w tym względzie zgłaszać roszczenia do UE.

Monako jest de facto członkiem strefy Schengen (jego granice i obszar celny są traktowane jako część Francji). Monako oficjalnie używa euro jako jedynej waluty. Ma prawo również bić własne monety

Obywatele Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i wielu innych krajów nie potrzebują wizy, aby pozostać w Monako przez okres do trzech miesięcy bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pobyt.

Czy Monako korzysta z unijnych korzyści celnych?

Monako korzysta z unijnych korzyści celnych.

Monako jest integralną częścią obszaru celnego UE i obszaru VAT. W związku z tym, w Monako stosuje większość środków dotyczących podatków akcyzowych i VAT.

Czy RODO ma wpływ na Monako?

Zasadniczo RODO nie powinno wpływać na działalność gospodarczą w Monako.

RODO obowiązuje obecnie w Unii Europejskiej, jednak nawet jeśli Monako zawarło z UE konkretne traktaty, w szczególności w kwestiach finansowych, Księstwo nie jest członkiem Unii Europejskiej. Warto wiedzieć, że RODO jest poza zakresem takich traktatów.

Inaczej to wygląda, jeśli biznes prowadzony w Monako ma klientów spoza terytorium Księstwa Monako. W takim przypadku firmy muszą przestrzegać zarówno przepisów o ochronie danych w Monako, jak i RODO.

Wkrótce oczekuje się nowej ustawy w Monako zmieniającej obecne przepisy dotyczące ochrony danych. Ta zmiana przepisów jest również wymagana w celu uzyskania długo oczekiwanego „odpowiedniego poziomu” ochrony Księstwa Monako.

Czy Monako zamierza dołączyć do Unii Europejskiej?

Monako może dołączyć do Unii Europejskiej, ale jest to mało prawdopodobne. Oprócz swojej wielkości, w przeciwieństwie do monarchii konstytucyjnych w UE, Suwerenny Książę, H.S.H. Książę Monaco Albert II ma znaczne uprawnienia wykonawcze i nie jest tylko figurantem. Księstwo Monako jest krajem trzecim w stosunku do Unii Europejskiej.

Od 18 marca 2015 r. Księstwo Monako jest oficjalnie zaangażowane w negocjacje z Unią Europejską (UE) mające na celu osiągnięcie zrównoważonego porozumienia. Umożliwi to Monako pełne uczestnictwo w rynku wewnętrznym UE, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów Księstwa, z uwzględnieniem jego unikalnych cech geograficznych, demograficznych i gospodarczych.

W dniu 13 marca 2019 r. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie w sprawie układu o stowarzyszeniu między UE a Monako. Dokument ten zawiera szereg zaleceń skierowanych do Rady i Komisji w sprawie prowadzenia negocjacji, w szczególności w odniesieniu do uwzględnienia szczególnych cech Księstwa.