Opodatkowanie osób fizycznych w Monako

Księstwo Monako jest prawdziwym rajem na ziemi dla tych, którzy lubią modne życie, ciepły klimat, wyśmienite jedzenie i wspaniałe widoki. Ale nie tylko. W Monako, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nie podlegają bowiem obowiązkowi odprowadzania podatku dochodowego. Dodatkowo, Księstwo nie pobiera od osób fizycznych podatku od nieruchomości oraz podatku od zysków kapitałowych. Jest tylko jeden warunek – należy uzyskać status rezydenta podatkowego Księstwa Monako.

Wszyscy cudzoziemcy oficjalnie zamieszkujący w Monako i osoby narodowości monakijskiej, mogą korzystać z zerowego systemu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest tylko jeden wyjątek – obywatele francuscy, którzy mieszkają w Monako, muszą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych, który oblicza się zgodnie z zasadami francuskiego prawa podatkowego i konwencji dwustronnej Franco-Monegasque z 1963 r., nie podlega podatkowi dochodowemu w Księstwie. Jednakże brak podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy wyłącznie działalności i osób faktycznie przebywających na terytorium Księstwa.

Podatek od spadków lub podatek od darowizn stosuje się do nieruchomości i aktywów znajdujących się na terytorium Księstwa lub mających tam podstawę podatkową, bez względu na miejsce zamieszkania lub obywatelstwo zmarłego lub darującego (z zastrzeżeniem postanowień Konwencji franco-monakijskiej z 1 kwietnia 1950 r.). Nie dotyczy to np. środków finansowych, ulokowanych na zagranicznym koncie bankowym. W przypadku, gdy nieruchomość położona jest w Monako, w praktyce oznacza to jedynie niewielki procent podatku od spadku w przypadku śmierci jej właściciela. Trzeba jednak podkreślić, że mamy w tym przypadku do czynienia ze zwolnieniem z opłaty ww. podatku dla spadkobierców w bezpośredniej linii (rodziców, małżonków i dzieci).

Na koniec trzeba pamiętać, iż Księstwo Monako nie jest już rajem podatkowym. Pomiędzy UE a Monako obowiązuje porozumienie o automatycznej wymianie informacji, która utrudnia obywatelom Unii ukrywanie dochodów i unikania podatków dzięki monakijskim bankom. Zgodnie z tym porozumieniem Unia i Monako zaczęły automatycznie wymieniać informacje na temat rachunków bankowych wraz z początkiem 2018 roku. Informacje, które będą podlegać wymieniane obejmą nie tylko dochody obywateli Unii, ale też takie kwestie jak: odsetki i dywidendy oraz salda i wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych. Porozumienie to jest zgodne ze światowymi standardami ustanowionymi przez OECD.