Monako nowelizuje przepisy dotyczące zapobiegania i zwalczania przestępczości finansowej

W poniedziałek 31 stycznia Rada Narodowa uchwaliła dwa przedłożone przez rząd projekty ustaw o zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości finansowej.

Te zmiany legislacyjne pokazują determinację Księstwa do dalszego dostosowywania swojego ustawodawstwa do wiodących standardów i międzynarodowych zobowiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i korupcji.

Zgodnie z nakazem Księcia Suwerennego Alberta II celem Księstwa jest zapewnienie, aby sektor bankowy i finansowy Monako nadal działał na wysokim poziomie.

Owocne dyskusje między przedstawicielami rządu i profesjonalistami z branży z jednej strony, a między rządem a Radą Narodową z drugiej, umożliwiły sfinalizowanie w bardzo krótkim czasie postanowień o szczególnym znaczeniu dla zachowania wiarygodności i atrakcyjności Monako.

Zgodnie z celem Księstwa, jakim jest wzmocnienie jego podejścia w złożonym, ciągle zmieniającym się obszarze, prowadzone są dyskusje, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i między sektorem publicznym i prywatnym, w tym poprzez spotkania Komitetu ds. Koordynacji i Monitorowania Narodowej Strategii prania pieniędzy, finansowanie terroryzmu, rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i korupcji. Komitet spotkał się po raz pierwszy 3 lutego 2022 r. pod przewodnictwem ministra stanu Pierre’a Dartouta.

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie na przykład możliwości wymiaru sprawiedliwości do konfiskowania nieuczciwie nabytego kapitału. Rozszerzają również zakres przestępstw związanych z instrumentami płatniczymi, ponieważ ma na celu ukaranie nieuczciwych transferów nie tylko pieniędzy lub wartości pieniężnej, ale także „wirtualnej waluty”.

Ustawodawstwo określa również niektóre obowiązki mające zastosowanie do profesjonalistów, od których wymaga się pomocy w wysiłkach na rzecz zwalczania prania pieniędzy, szczególnie w przypadku nietypowych transakcji. Ponadto lista profesjonalistów podlegających tym wymogom została rozszerzona zgodnie z wnioskami Krajowej Oceny Ryzyka (NRA2), w celu znalezienia rozsądnej równowagi między skutecznym zrozumieniem ryzyka a utrzymaniem atrakcyjności branży w Monako.

Przeprowadzono liczne konsultacje na temat wszystkich nowych przepisów, co umożliwiło rządowi uwzględnienie różnych obaw, wyjaśnienie dokonanych wyborów i dalsze działanie w interesie publicznym.

Źródło: www.gouv.mc

Leave a Reply