VAT w Monako

Niezależnie od tego, czy jesteś firmą europejską, czy pozaeuropejską, rozpoczęcie określonej działalności w Monako może oznaczać konieczność zarejestrowania się jako płatnik podatku VAT. Będziesz musiał wyznaczyć przedstawiciela podatkowego, aby wypełnić swoje obowiązki sprawozdawcze dotyczące podatku VAT w Monako.
Poniżej zamieszczam szczegółowe informacje na temat przepisów dotyczących podatku VAT w Monako.

PODSTAWOWE INFORMACJE
członkostwo w UEnie dotyczy
Kod ISOMC
VAT wprowadzony w Monako1963
Nom de la TVA w MonakoTaxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Format identyfikatora VAT w MonakoFR99900099999 (i nr dossier fiskalnego 9999L L9999)
Terytoria o specjalnym statusie w MonakoMonako
STAWKI VAT W MONAKO
Standardowa stawka VAT20%
Obniżona stawka VAT (1)10%
Obniżona stawka VAT (2)5,5%
Super obniżona stawka VATnie dotyczy
Stawka parkingowa VATnie dotyczy
Zerowa stawka VATTak
CZĘSTOTLIWOŚĆ RAPORTOWANIA W MONAKO
zwroty podatku VATmiesięczny, kwartalny
Waluta sprawozdawczaEUR
KARY ZWIĄZANE Z VAT W MONAKO
Niezłożenie deklaracji VATNiezłożenie deklaracji służących do wymiaru lub likwidacji podatków obrotowych grozi karą grzywny w wysokości 15 euro. Organy mogą wtedy wezwać do przedstawienia dokumentów w ciągu 30 dni. Jeśli dokument nie zostanie przedstawiony w tym terminie, grzywna wzrasta do 150 euro.
Opóźnienie w zapłacie VATNiezapłacenie lub niedokonanie płatności lub opóźnienie w zapłacie należnego podatku spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę, które będą należne niezależnie od jakichkolwiek kar. Kwota odsetek za zwłokę wynosi 0,20% sumy obciążającej dłużnika lub której płatność została odroczona, za każdy miesiąc opóźnienia w płatności. Oblicza się go od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym podatek był należny, do ostatniego dnia miesiąca zapłaty.
Brak zgłoszenia ESL/DEBNiezłożenie w terminie deklaracji, o których mowa w art. 73 i 74, podlega karze grzywny w wysokości 750 euro.
Grzywna ta wzrasta do 1500 euro, jeśli oświadczenia te nie zostaną przedstawione w ciągu 30 dni od wezwania do usunięcia uchybienia.
Każde pominięcie lub nieścisłość w składanych deklaracjach podlega karze grzywny w wysokości 15 euro, która nie może przekroczyć łącznie 1500 euro.
PRZYDATNE LINKI DOTYCZĄCE PODATKU VAT W MONAKO
Administracja podatkowa w MonakoDirection des Services Fiscaux
Ministerstwo Finansów w MonakoDirection des Services Fiscaux
Sprawdź numer VAT w Monakonie dotyczy

VAT W MONAKO

Gospodarka Monako jest dobrze znana ze swoich sektorów usług i przemysłu, głównie w następujących rodzajach działalności: handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, obsługa nieruchomości, działalność finansowa i ubezpieczeniowa, działalność naukowa i techniczna, usługi administracyjne i pomocnicze, zakwaterowanie i gastronomia.

Chociaż Księstwo Monako znajduje się poza Unią Europejską, to jednak pozostaje w bliskich stosunkach z Unią Europejską. Stanowi integralną część obszaru celnego Wspólnoty ze względu na unię celną z Francją. Należy do strefy euro i jest włączone do europejskiego systemu podatku VAT na mocy umów między Francją a Monako podpisanych 18 maja 1963 r. i 26 maja 2003 r. Na mocy tych umów Monako pobiera podatek VAT i płaci go państwu francuskiemu, które z kolei płaci pokrywa akcję (zasada współdzielonego konta).

Przepisy dotyczące podatku VAT w Monako opierają się na ustawach i dyrektywach Unii Europejskiej dotyczących wewnątrzwspólnotowego podatku VAT, które są wpisane do prawa krajowego poprzez zarządzenia książęce i w razie potrzeby dostosowywane. Przepisy w Monako opierają się na umowach między Francją a Monako, kodeksie podatkowym dla dochodów biznesowych i rozkazach książęcych.

Zagraniczne firmy prowadzące działalność w zakresie podatku VAT w Monako muszą zarejestrować się do celów podatku VAT w Departamencie Podatkowym Monako za pośrednictwem akredytowanego przedstawiciela podatkowego. Firma może wówczas wystawiać faktury zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT i odliczać podatek VAT zapłacony od zakupów w Monako lub we Francji. W kontekście prac związanych z nieruchomościami realizowanych na terenie Księstwa, każda zagraniczna firma działająca bezpośrednio lub jako podwykonawca na terenie należącym do Monako zobowiązana jest do uzyskania zezwolenia wydanego przez Departament Ekspansji Gospodarczej i jednoczesnego wyznaczenia przedstawiciela podatkowego.

Aktualne stawki VAT w Monako są następujące:

 • Standardowa stawka VAT : 20%
 • Obniżona stawka VAT (1) : 10%
 • Obniżona stawka VAT (2) : 5,5%
 • Super obniżona stawka VAT: nie dotyczy
 • Stawka VAT za parkowanie: nie dotyczy
 • Zerowa stawka VAT tak

Po co identyfikować się do VAT w Monako?

Możesz potrzebować numeru VAT w Monako, aby wypełnić swoje zobowiązania podatkowe w tym kraju. Rzeczywiście, niektóre czynności, takie jak sprzedaż, zakupy i operacje podwykonawstwa, mogą wymagać identyfikacji VAT. Aby sprawdzić, czy Twoja działalność wymaga identyfikacji VAT w Monako, skorzystaj z symulatora VAT.

VAT Monegaski nazywa się Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), a numery VAT w Monako mają następującą strukturę: FR99900099999 (et n° de dossier tax 9999L L9999).

Jak uzyskać numer VAT w Monako?

Administracją odpowiedzialną za podatek VAT w Monako jest Departament Finansów i Gospodarki.

Rejestracja do celów podatku VAT jest stosunkowo prostą formalnością w porównaniu z założeniem firmy, ale oprócz uzyskania numeru VAT w Monako będziesz musiał składać okresowe deklaracje VAT , aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi podatku VAT .

ZWROTY VAT I KARY W MONAKO

Firmy posiadające numer VAT w Monako muszą wypełniać i składać deklaracje VAT w Monako, wyszczególniając wszystkie dochody podlegające opodatkowaniu (sprzedaż) i wydatki (koszty), z następującą częstotliwością: miesięczną, kwartalną.

Nieprzestrzeganie terminów nałożonych przez władze Monako na złożenie deklaracji i zapłatę podatku VAT będzie skutkowało koniecznością zapłaty kar .

Kary te są zdefiniowane w Monako w następujący sposób:

 • Kary za niezłożenie deklaracji VAT w Monako: Niezłożenie deklaracji służących do wymiaru lub likwidacji podatków obrotowych grozi grzywną w wysokości 15 EUR. Organy mogą wtedy wezwać do złożenia dokumentów w ciągu 30 dni. Jeśli dokument nie zostanie przedstawiony w tym terminie, grzywna wzrasta do 150 euro.
 • Kary za zwłokę w zapłacie podatku VAT w Monako: Niezapłacenie lub niedostateczna płatność lub spóźniona płatność należnego podatku spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę, które są należne niezależnie od jakichkolwiek kar. Kwota odsetek za zwłokę wynosi 0,20% sumy obciążającej dłużnika lub której płatność została odroczona, za każdy miesiąc opóźnienia w płatności. Oblicza się go od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu, w którym podatek był należny, do ostatniego dnia miesiąca zapłaty.

ZWROT PODATKU VAT W MONAKO

Zasadniczo firma nie mająca siedziby w Monako może odzyskać całość lub część podatku VAT zapłaconego od swoich wydatków.

Istnieją trzy różne scenariusze:

 • Firma, niezależnie od tego, czy ma siedzibę w Unii Europejskiej, czy nie, jest już zarejestrowana jako podatnik VAT w Monako lub jest zobowiązana do zarejestrowania się jako podatnik VAT w Monako. W takim przypadku odzyskują podatek VAT od deklaracji obrotów złożonej w Dziale Usług Podatkowych.
 • Firma ma siedzibę w Unii Europejskiej (poza Francją), nie jest zarejestrowana do celów podatku VAT w Monako i nie jest do tego zobowiązana. W takim przypadku mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za pośrednictwem portalu elektronicznego administracji podatkowej kraju, w którym mają siedzibę.
 • Firma nie ma siedziby w Unii Europejskiej i nie jest zobowiązana do rejestracji do celów podatku VAT w Monako. W takim przypadku muszą skorzystać z usług akredytowanego przedstawiciela podatkowego z siedzibą w Monako w celu dopełnienia formalności nałożonych w ich imieniu przez organy podatkowe w Monako.

Leave a Reply