Jak inwestować w nieruchomości w Monako – ogólne informacje – Cz. I

W związku ze wzrostem zainteresowania możliwościami inwestowania w nieruchomości w Monako, dzisiaj rozpoczynam cykl artykułów na ten temat 🙂

Podmioty służące do inwestowania w nieruchomości

Oprócz własności bezpośredniej nieruchomości w Monako, do inwestowania w nieruchomości wykorzystywane są zazwyczaj dwa rodzaje podmiotów. Pierwszy z nich to podmiot przejrzysty podatkowo: spółka cywilna zajmująca się nieruchomościami prywatnymi (SCP). SCP może kupować i wynajmować nieruchomości. Jednak ze względu na swój cywilny charakter nie nadaje się do rozwoju działalności komercyjnej. SCP jest dobrze przystosowana do powiększania majątku na potrzeby prywatne i rodzinne. SCP pozwala również na dywersyfikację portfela aktywów, ponieważ może również zawierać aktywa ruchome.

Gdy inwestorzy chcą prowadzić działalność inwestycyjną w nieruchomości, która nie ma czysto cywilnego charakteru, mogą wybrać spółkę akcyjną w Monako (SAM) lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (SARL). Obie są spółkami kapitałowymi, ale cel korporacyjny SAM może mieć charakter handlowy lub cywilny. Ogólnie rzecz biorąc, SAM i SCP pozostają głównymi narzędziami wykorzystywanymi do inwestowania w nieruchomości w Monako z różnych powodów i celów.

Wybór pomiędzy tymi dwoma rodzajami podmiotów zależy od faktów i okoliczności, specyficznych dla profilu i celów każdego inwestora. Na wybór mają wpływ względy podatkowe (np. przejrzystość podatkowa, opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych). Ponadto przy wyborze odpowiedniego podmiotu należy zawsze zwracać szczególną uwagę na cel firmy (zarówno cywilny, jak i handlowy).

Nieruchomości a podatki w Monako

Podatek dochodowy od osób prawnych

Nie ma podatku dochodowego od osób fizycznych, których rezydencja podatkowa znajduje się w Monako. Tak więc rezydenci podatkowi w Monako nie byliby zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego w Monako z tytułu własności (np. dochód z najmu) i zbycia aktywów nieruchomości (zarówno znajdujących się w Monako, jak i za granicą).

Przedsiębiorstwa, niezależnie od ich formy prawnej (tj. jako jednoosobowa działalność gospodarcza lub osoba prawna), które prowadzą działalność handlową lub przemysłową w lub z Monako i których co najmniej 25 procent obrotu pochodzi z operacji prowadzonych bezpośrednio lub pośrednio poza Monako, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych w Monako (CIT). Jeżeli spółka podlega CIT w Monako, wszelkie dochody pochodzące z aktywów nieruchomościowych znajdujących się w Monako (np. dochody z najmu, zyski kapitałowe ze zbycia) podlegają CIT. Nie dotyczyłoby to w szczególności spółki, której działalność polega jedynie na wynajmie nieruchomości w Monako, ponieważ nie ponosiłaby wówczas odpowiedzialności za podatek CIT w Monako.

W przypadku nierezydentów (zarówno osób fizycznych, jak i firm) dochód uzyskany z nieruchomości znajdujących się w Monako nie podlega podatkowi u źródła w Monako.

Podatki od nieruchomości

W Monako nie ma podatków od nieruchomości, co sprawia, że ​​Księstwo Monako jest atrakcyjnym krajem do inwestowania w nieruchomości.

W Monako nie ma podatku od majątku (a zatem nie ma podatku od posiadanych nieruchomości).

Opłaty rejestrowe od sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż lub, bardziej ogólnie, przeniesienie nieruchomości znajdującej się w Monako pociąga za sobą opłaty rejestracyjne (proporcjonalne opłaty rejestracyjne i opłaty skarbowe) oraz opłaty notarialne.

Operacje na nieruchomościach położonych w Monako dokonywane przez osoby zajmujące się obrotem nieruchomościami są zwolnione z obowiązku rejestracji pod pewnymi warunkami.

VAT a obrót nieruchomościami

Sprzedaż nieruchomości znajdującej się w Monako przez podatnika VAT podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w Monako, pod warunkiem, że nieruchomość ta została wybudowana nie więcej niż pięć lat przed sprzedażą. W związku z tym, gdy obowiązuje podatek VAT, nie jest należna proporcjonalna opłata rejestracyjna, ale obowiązuje opłata transkrypcyjna w wysokości 1%.

Agencje obrotu nieruchomościami podlegają specjalnemu reżimowi.

W Monako nabycie nieruchomości może odbywać się poprzez bezpośredni ich zakup lub za pośrednictwem spółki (zakup udziałów)więcej na ten temat już niedługo.

Leave a Reply