Spółka cywilna w Monako jako ciekawa opcja ochrony majątku

Spółka cywilna „société civile immobilière” lub „société civile partulière” w Monako jest spółką nieprowadzącą działalności gospodarczej zakładaną przez osoby do celów planowania majątkowego lub też ochrony majątku. Spółka cywilna może posiadać majątek ruchomy oraz nieruchomy. Może również posiadać rachunki bankowe, a nawet udziały w innych spółkach, o ile nie prowadzi działalności gospodarczej. Ten rodzaj spółki nie podlega uprzedniemu zezwoleniu i zapewnia ustrukturyzowane ramy zarządzania prywatnym majątkiem.

Jedną z jej głównych zalet jest to, że informacji o jej utworzeniu nie publikuje się w Dzienniku Urzędowym Monako oraz, że rejestr spółek nie ujawnia informacji na temat samej spółki oraz jej wspólników (z wyjątkiem zaświadczenia o rejestracji nazwy spółki i adresu jej siedziby). Spółka te również pomimo corocznego obowiązku przygotowywania sprawozdań finansowych, nie ma obowiązku składania ich we właściwym urzędzie w Monako. Wystarczy, że złożony się je w aktach w siedzibie spółki.

Spółka cywilna w teorii

Zgodnie z prawem Monako spółki cywilne nie są przeznaczone do celów handlowych ani komercyjnych. Dlatego nie można ich skonfigurować tak, aby działały jako firma dystrybucyjna, dostawca usług marketingowych lub piekarnia.
Zamiast tego, taka forma prawna spółki pozwala właścicielom zarządzać aktywami, które spółka nabędzie, głównie nieruchomościami i udziałami w innych spółkach. W ten sposób wspólnicy mogą pomnażać swój majątek.

Spółka cywilna w praktyce


Spółki cywilne w Monako są zakładane przez osoby, które chcą zabezpieczyć swój majątek, umieszczając go w lekkiej i dyskretnej strukturze, ale legalnej. W przyszłości spółka będzie mogła przedmiotem dziedziczenia przez przyszłych spadkobierców.

Do założenia spółki cywilnej w Monako potrzeba co najmniej dwóch wspólników. Mogą to być osoby fizyczne lub prawne (w drugim przypadku podmiot posiadający osobowość prawną). Trzeba pamiętać, iż wspólnicy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki, proporcjonalnie do ich udziału w kapitale.

Podstawowe wymagania dotyczące założenia spółki cywilnej obejmują:

  • minimum 2 udziałowców (mogą to być obcokrajowcy);
  • minimum 1 dyrektora (może być obcokrajowiec);
  • statut;
  • siedziba w Monako;
  • brak wymaganego kapitału minimalnego.


Statut spółki cywilnej należy sporządzić w formie umowy lub aktu notarialnego, przed zarejestrowaniem w Urzędzie Skarbowym. Następnie spółkę rejestruje się w Direction de l’Expansion Economique (Agencja Rozwoju Biznesu).

Spółka cywilna z Monako a zagraniczna fundacja prywatna

Fundacja prywatna typu discretionary irrevocable foundation to osoba prawna, która zajmuje się zarządzaniem majątkiem przekazanym przez daną osobę fizyczną w sposób przez nią określony i dysponowaniem tym majątkiem zgodnie z wolą założycieli fundacji. Powstaje określona masa majątkowa, gromadzona w celu jej dystrybuowania na rzecz zdefiniowanej grupy sukcesorów. Jednakże w przeciwieństwie do zarządzania spółką cywilną w Monako, fundator oraz sukcesorzy nie mają prawa do swobodnego korzystania z aktywów fundacji. Nie mają też wpływu na decyzje co do sposobu zarządzania majątkiem. Natomiast forma prawna spółki cywilnej z Monako pozwala jej właścicielom (udziałowcom) zarządzać aktywami, które spółka nabędzie, głównie nieruchomościami i udziałami w innych spółkach. W ten sposób wspólnicy mogą pomnażać swój majątek.

Jeśli chciałbyś porozmawiać o tym, czy spółka cywilna w Monako jest dla Ciebie dobrym rozwiązaniem – napisz do mnie.

Zdjęcie Tomica S. z Unsplash

Leave a Reply