Jak zostać rezydentem Monako bez składania depozytu na EUR 500 000 w banku?

Monako jest znane ze swojej hojności dla aspirujących ludzi sukcesu. Pełne możliwości dostosowanych do wyjątkowo zamożnej populacji Monako to idealne miejsce na rozpoczęcie kolejnego przedsięwzięcia biznesowego. 

Jakie są wymagania względem przyszłych przedsiębiorców w Monako?

Aby zamieszkać w Monako, osoba musi być w stanie udowodnić następujące kwestie:

 • istnienie nieruchomości, w której wnioskodawca może mieszkać w Monako (bez względu na to, czy zamieszkuje, wynajmuje, czy jest właścicielem takiej nieruchomości, prawo osoby do zamieszkania w tej nieruchomości musi obowiązywać przez co najmniej rok).
 • że posiada środki finansowe na utrzymanie się w Monako (czy to ze środków prywatnych, czy w wyniku pracy w Monako jako pracownik lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek).
 • że nie był karany.

W Monako nie ma rozróżnienia między procesami / procedurami dla osób, które chcą osiedlić się w Monako z powodów czysto osobistych, a tymi, którzy osiedlają się z powodów inwestycyjnych / biznesowych / zawodowych (na przykład zakładając firmę lub dołączając do istniejącej firmy w jakimś charakterze). Aby otrzymać kartę rezydencji, wszyscy kandydaci muszą:

 • spełnić powyższe wymagania;
 • wziąć udział w przesłuchaniu policji imigracyjnej.

Osoba, która przeprowadza się do Monako bez zamiaru założenia firmy lub podjęcia pracy jako pracownik, nie jest zobowiązana przez policję imigracyjną do wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej. Może to być jednak wskazane, ponieważ państwowa opieka zdrowotna nie jest dostępna dla osób posiadających jedynie miejsce zamieszkania w Monako.

Samozatrudnienie

Jeśli wnioskodawca chce mieszkać w Monako wyłącznie na podstawie założenia firmy (czy to jednoosobowej działalności gospodarczej, czy w formie spółki osobowej, kapitałowej lub oddziału), musi najpierw uzyskać ważne pozwolenie na prowadzenie działalności od rządu Monako przed uzyskaniem karty rezydencji. Pozwolenia są udzielane na podstawie:

 • osobistych okoliczności i umiejętności wnioskodawcy.
 • charakteru i celowości firmy, którą chce założyć dana osoba.

Każde przedsiębiorstwo o charakterze handlowym, przemysłowym, zawodowym lub rzemieślniczym musi najpierw uzyskać zezwolenie Ministerstwa Stanu przed rozpoczęciem działalności w Monako. Jednak formalności imigracyjne pozostają w dużej mierze takie same dla osób pracujących w takiej firmie, jak dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej w Monako. Jedyna różnica dotyczy ustalenia przez osobę, w jaki sposób utrzyma się finansowo, przed policją imigracyjną. Niezależnie od tego, czy zakładasz firmę, czy pracujesz w istniejącej firmie, można to udowodnić, przedstawiając policji imigracyjnej następujące informacje:

 • Przyszłe zyski z działalności (takie jak biznesplan i zezwolenie na prowadzenie działalności od rządu Monako).
 • Umowa o pracę.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w Monako

Aby prowadzić działalność gospodarczą w Monako, zarówno w handlu, przemyśle, rzemiośle, jak i jako wolny strzelec, jako jednoosobowa firma lub jako spółka, osoby nieposiadające rezydencji Monako muszą uzyskać pozwolenie na prowadzenie działalności wydane przez Ministra Stanu.

Pozwolenie wydawane jest zgodnie z następującymi kryteriami:

 • Reputacja zawodowa;
 • Kwalifikacje zawodowe;
 • Utworzenie stabilnej działalności gospodarczej.

Warunki wydania pozwolenia, rozpatrzenia wniosku i zachowania licencji są określone w ustawie nr. 1.144 du 26/07/1991, z wyjątkiem przypadków, gdy zawód reguluje szczególne prawo.

Osoby zamieszkałe w Monako muszą przesłać Ministrowi Stanu oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, chyba że tworzą one société anonyme (SAM) lub société en commandite par action (SCA) .

Ustanowienie société anonyme lub société en commandite par action podlega szczególnym warunkom (upoważnienie do założenia działalności gospodarczej, zatwierdzenie umowy spółki i statutu, kapitał zakładowy w wysokości 150 000 EUR itp.) (Ordonnance du 05/03 / 1895 sur les sociétés anonymes et en Commandite par actions).

Nabycie nieruchomości w Monako

Wszystkie osoby (niezależnie od narodowości) mogą swobodnie nabywać lub wynajmować nieruchomość w Monako bez uzyskania pozwolenia. Jednak pomimo nabycia nieruchomości w Monako:

 • pobyt w nim dłuższy niż trzy miesiące w okresie 12 miesięcy będzie udzielony osobie, która otrzyma status rezydenta w Monako.
 • prowadzenie działalności gospodarczej wymagającej zezwolenia będzie uzależnione od uzyskania przez osobę fizyczną takiego zezwolenia.

Jednak wielkość terytorium Monako wywiera presję na zdolność jednostki do przeniesienia się do Monako wyłącznie ze względów ekonomicznych. Podobne obawy dotyczą osób, które przeprowadzają się do Monako w celach biznesowych, ponieważ koszty wynajmu będą wysokie w porównaniu z większością innych terytoriów. Dlatego też wnioskodawca musi znaleźć odpowiednią równowagę między kosztami utrzymania a korzyściami z prowadzenia działalności gospodarczej w Monako.

Formy prawne prowadzenia działalności w Monako

Istnieje pięć (5) rodzajów spółek, które możesz założyć w Monako, aby zakwalifikować się do programu imigracyjnego dla przedsiębiorców:

1.SARL (société à responsabilité limitée), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: minimalny kapitał zakładowy w wysokości 15 000 EUR, musi mieć co najmniej 2 wspólników i prowadzić działalność handlową;

Nowe ustawodawstwo w 2007 r. zmodyfikowało kodeks cywilny, kodeks handlowy oraz różne Rozporządzenia i Ustawy monakijskie nadane przez Suwerena w celu wprowadzenia nowej formy prawnej do ustawodawstwa monakijskiego, jaką jest Société à Responsabilité Limitée, czyli SARL.

Nowy SARL ma zbliżoną formą do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która umożliwia mniejszych przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w Monako w bardziej elastyczny sposób oraz przy niższych kosztach. Elastyczność zapewnia łatwiejsza metoda rejestracji dokumentów korporacyjnych (wyeliminowanie wymogu kosztownych aktów notarialnych), a także pozwala na powołanie jednego dyrektora, który ma rezydencje Monako.

2. SNC (société en nom collectif), spółka zbiorowa: musi mieć co najmniej 2 wspólników, prowadzić działalność handlową, a każdy wspólnik musi mieć możliwość uczestniczenia w handlu;

Ta forma prawna spółki jest zbliżona do spółki partnerskiej, w której partnerzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność. Jednak udziały partnerów muszą być denominowane w księgach spółki.

Ponadto, w przeciwieństwie do spółki partnerskiej, Société en Nom Collectif jest, jak sama nazwa wskazuje, bardziej traktowana zgodnie z prawem monakijskim, jako spółka. Spółka powstaje na podstawie sporządzenia umowy spółki, która powinna zawierać zakres uprawnień menedżera, który będzie odpowiedzialny obok partnerów za zobowiązania spółki.

3. SCS (société en commandite simple), z komplementariuszami i komandytariuszami: musi mieć co najmniej 1 komplementariusza i co najmniej 1 komandytariusza;

Société en Commandite Simple ma zbliżoną formę do polskiej spółki komandytowej. Niniejsza spółka składa się z jednego lub więcej komplementariuszy mających nieograniczoną odpowiedzialność oraz jednego lub więcej komandytariusz, którzy ponoszą odpowiedzialność jedynie w zakresie ich wkładu kapitałowego.

4. SAM ( Société Anonyme Monégasque ):

 • Minimalny kapitał zakładowy wynosi 150 000 EUR;
 • Opłata skarbowa w wysokości 1% jest płatna od kwoty wpłaconego kapitału zakładowego w chwili założenia spółki;
 • Mimo tego, że prawo nie wymaga, że by spółka miała administratora, to jednak spółka powinna mieć lokalne biuro w Monako, które zakładane jest za wcześniejszą zgodą władz Monako;
 • sprawozdania finansowe muszą być składane corocznie;
 • Spółka może posiadać co najmniej dwóch akcjonariuszy i dwóch dyrektorów, z których jeden musi mieć miejsce zamieszkania w Monako; Dyrektorzy muszą być akcjonariuszami w spółce i być rezydentami Monako;
 • Akcje na okaziciela są dozwolone, ale muszą być złożone w lokalnej instytucji;
 • postanowień dotyczących redomiciliacji i migracji nie stosuje się w przypadku tej spółki.

5. Jednoosobowa działalność gospodarcza

Najszybszym i najłatwiejszym sposobem na założenie firmy w Monako jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest to preferowana forma przedsiębiorcy przy rozpoczynaniu nowego przedsięwzięcia. Uważa się również, że jest to najbardziej ryzykowny sposób prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nieograniczona odpowiedzialność sprawia, że majątek osobisty przedsiębiorcy może być zagrożony w wypadku niepowodzenia.

Majątek nieruchomy i osobisty osoby fizycznej podlega wówczas roszczeniom wierzycieli przedsiębiorstwa w zakresie określonym w artykułach 1928 i 1929 Kodeksu Cywilnego Zobowiązań. Status osobisty jest ważny, ponieważ zgodnie z ustrojem małżeńskim i działalnością małżonka na majątek współmałżonka mogą również wpływać zobowiązania biznesowe małżonka prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Jednoosobowa działalność gospodarcza to najlepsza forma rozpoczęcia działalności gospodarczej, gdy jesteś sam lub chcesz mieć niewiele wydatków.

Opodatkowanie osób prawnych w Monako

Jedynym podatkiem bezpośrednim nałożonym na Księstwo jest podatek dochodowy od osób prawnych od działalności przemysłowej i handlowej.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową lub handlową i generujące ponad 25% obrotu poza Monako, niezależnie od ich formy prawnej, podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych (Impôt sur les Bénéfices – I.S.B.). Charakter działalności i lokalizacji operacji określa odpowiedzialność podatkową.

Zyski podlegające opodatkowaniu ustala się po odjęciu wszystkich wydatków, w szczególności wynagrodzenia jedynego przedsiębiorcy, zarządu lub dyrektorów wykonujących faktycznie obowiązki w spółce.

Stawka podatku wynosi 28% (26,5% od 1 stycznia 2021 r. oraz 25% od 1 stycznia 2022 r.),
podczas gdy zyski kapitałowe z przeniesienia środków trwałych mogą, pod pewnymi warunkami, skorzystać ze zwolnienia, jeżeli są ponownie inwestowane.

Firmy utworzone w Księstwie i objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych, które rozwijają się w wyraźnie nowej działalności, są zwolnione z tego podatku przez pierwsze dwa lata i korzystają z korzystnego systemu na kolejne trzy lata:

 1. I i II rok: bez podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. 3 rok: podatek naliczany jest od 25% zysku,
 3. 4 rok: podatek naliczany jest od 50% zysku,
 4. 5 rok: podatek naliczany jest od 75% zysku,
 5. 6 rok: podatek naliczany jest od 100% zysku.

Obecny klimat i trendy biznesowe

Imigracja do Monako od wielu lat przebiega według podobnego schematu. Nie mają na niego wpływu kwoty oparte na żadnych konkretnych kryteriach ani wyborach rządowych. Każdy może się przeprowadzić do Monako, o ile ma:

 • Dostępne zakwaterowanie.
 • Brak rejestru karnego.
 • Środki wsparcia.

To, czy ta sama osoba będzie mogła założyć własną firmę, zależy od:

 • jej kwalifikacji do prowadzenia firmy.
 • charakteru samej firmy.
 • czy ta firma spełnia wymagania Monako.

Polityka Monako polegająca na przyciąganiu wartościowych, czystych i nie zanieczyszczających środowiska biznesów jest kontynuowana. Istnieje tendencja do zachęcania do prowadzenia działalności jednoosobowej, a później wielorodzinnej, domów aukcyjnych / galerii sztuki, firm bankowych i zarządzających aktywami, działalności związanej z jachtami (np. pośrednictwa), branży usługowej (na przykład usługodawców korporacyjnych) i dóbr luksusowych (jubilerzy, samochody i tak dalej). Monako to przede wszystkim jurysdykcja, która koncentruje się na indywidualnych przedsiębiorstwach i nie jest miejscem docelowym dla dużego biznesu lub przemysłu.

Jedna uwaga do wpisu “Jak zostać rezydentem Monako bez składania depozytu na EUR 500 000 w banku?

Leave a Reply