Sukcesja międzynarodowa w Monaco

Wcześniejsze zaplanowanie sukcesji gwarantuje z jednej strony skuteczne przeniesienie majątku, z drugiej zaś ochronę interesów osób bliskich zgodnie z życzeniem spadkodawcy. Jednak w kontekście międzynarodowym rozstrzygnięcie sprawy spadkowej może być złożone. Zarówno w sprawach cywilnych, jak i podatkowych sukcesja międzynarodowa wymaga dużej czujności oraz ostrożności.

Co to jest sukcesja międzynarodowa?

Sukcesja międzynarodowa to sukcesja obejmująca co najmniej jeden element zagraniczny:

  • Zmarły jest obcokrajowcem i umiera w Monaco;
  • Zmarły posiadał co najmniej jeden majątek ruchomy i / lub nieruchomy w kraju innym niż kraj jego zamieszkania, jakim jest Monaco;
  • Spadkobiercy mają miejsce zamieszkania za granicą.

Dlatego wszyscy rezydenci Monaco, niezależnie od ich narodowości, są zaniepokojeni tymi kwestiami planowania sukcesji.

Jakie prawo stosuje się do dziedziczenia międzynarodowego?

W dniu 28 czerwca 2017 r. została ogłoszona w Monaco ustawa nr 1.448 o międzynarodowym prawie prywatnym. Ustawa ta zaowocowała stworzeniem kodeksu międzynarodowego prawa prywatnego. Obowiązujące do tego czasu zasady dziedziczenia zostały zmienione tak, żeby spadkodawcy zamieszkujący w Księstwie mieli kilka możliwości wyboru.

Jedno prawo mające zastosowanie do całej sprawy spadkowej

Kodeks ustanawia nową zasadę: jedyność prawa właściwego dla dziedziczenia. Zasada jest następująca: prawem właściwym dla dziedziczenia po zmarłym jest ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego.

Możliwość wyboru prawa narodowości do sprawy spadkowej

Aby wzmocnić pewność prawa i przewidywalność międzynarodowych sukcesji, kodeks międzynarodowego prawa prywatnego daje spadkodawcy możliwość wyboru prawa, którego jest obywatelem, w drodze professio juris . Tak więc, jeśli jesteś rezydentem Monako i masz obywatelstwo polskie, możesz wyznaczyć prawo polskie zgodnie z własną wolą. Ta ostatnia będzie dotyczyła całego majątku.

Granice kodeksu międzynarodowego prawa prywatnego

Kodeks międzynarodowego prawa prywatnego reguluje jedynie prawo cywilne właściwe dla dziedziczenia. Nie dotyczy podatkowego aspektu spadku. W związku z tym do planowania sukcesji dla obcokrajowca zamieszkałego w Monaco należy podchodzić z ostrożnością. Niektóre mechanizmy Monako (darowizny między małżonkami, pakty dotyczące przyszłego dziedziczenia itp.) nie są uznawane we wszystkich krajach. Ich skuteczność nie będzie pełna w przypadku zastosowania prawa obcego do sukcesji w Monaco.

Jakie opodatkowanie ma zastosowanie do sukcesji międzynarodowej?

Do chwili obecnej nie istnieje żadna ustawa w Monaco dotycząca opodatkowania sukcesji międzynarodowej. Konieczne jest zatem odniesienie się do wewnętrznego prawa podatkowego krajów, których dotyczy sukcesja. Międzynarodowe umowy podatkowe dotyczące dziedziczenia mogą ograniczać podwójne opodatkowanie.

W przypadku braku umowy podatkowej dotyczącej dziedziczenia

W przypadku braku międzynarodowej umowy podatkowej, sukcesja międzynarodowa będzie podlegać opodatkowaniu w Monaco. Podatek od spadków dotyczy majątku znajdującego się na terytorium Księstwa lub mającego tam swoją podstawę niezależnie od miejsca zamieszkania lub obywatelstwa zmarłego.

Poziom opodatkowania zależy od stopnia pokrewieństwa między zmarłym a jego spadkobiercą:

W bezpośrednim rodzicielstwie rodzic-dziecko lub między małżonkami0%
Między braćmi i siostrami8%
Między wujkami, ciotkami, siostrzeńcami i siostrzenicami10%
Między innymi osobami spokrewnionymi niż bracia, siostry, wujkowie, ciotki, siostrzeńcy lub siostrzenice13%
Między osobami niespokrewnionymi16%
Tabela ze strony: https://cms.law/fr/mco/publication/succession-internationale-comment-s-y-preparer

W przypadku istnienia umowy podatkowej dotyczącej dziedziczenia

Do tej pory Monaco zawarło jedyną międzynarodową konwencję podatkową: francusko-monagaską konwencję dotyczącą praw do dziedziczenia z dnia 1 kwietnia 1950 r. Ta międzynarodowa konwencja umożliwia podział podatków między Francję i Monako oraz ograniczy podwójne opodatkowanie w momencie dziedziczenia.

Reasumując…

Ponieważ reguły cywilne i podatkowe są bardzo różne w poszczególnych krajach, pełna analiza indywidualnej danej osoby oraz sytuacji przeprowadzona przez doświadczonego doradcę umożliwi przygotowanie sukcesji na najlepszych warunkach. 

Leave a Reply