Prawa kobiet w Monaco

W ciągu ostatnich dwóch lat rząd Monako zapoczątkował nową erę w walce o równość płci. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Kobiet w Monako jest zbudowany wokół tematu równości zawodowej kobiet i mężczyzn. Jednak pozostaje wiele do zrobienia, aby zmienić sposób myślenia ludzi. 

Rok 2018 był punktem zwrotnym w historii praw kobiet w Monaco. 30 listopada rząd Monako powołał Komitet ds. Promocji i Ochrony Praw Kobiet (Comité Droits des Femmes) z nadzieją na poprawę wszystkich aspektów życia kobiet w Księstwie. Misją Komitetu jest koordynacja, wdrażanie i ocena krajowych polityk promujących równość płci, przy jednoczesnym zwalczaniu przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć.

Komitet działa zgodnie z rekomendacjami przyjętymi przez międzynarodowe organy odpowiedzialne za realizację następujących umów:

•  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, przyjęta w Stambule 11 maja 2011 r. (weszła w życie 20 lutego 2015 r.)

•  Konwencja ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, przyjęta w Nowym Jorku 18 grudnia 1979 r. (Weszła w życie 16 czerwca 2015 r.)

•  Konwencja w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, przyjęta w Warszawie 16 maja 2005 r. (Weszła w życie 11 kwietnia 2016 r.).

Przełomowy 2019 rok

W marcu, po pierwszym oficjalnym posiedzeniu Komitetu, rozpoczęto kilka kampanii społecznych i prawnych. Szczegółowa analiza prawna pomogła usunąć wszystkie przestarzałe przepisy z ustawodawstwa Monako związane z dyskryminacją kobiet lub też je zaktualizować. Przykładem może być wydłużenie urlopu macierzyńskiego z 16 do 18 tygodni. Celem było umożliwienie kobietom zachowania równowagi między rodziną a karierą zawodową.

Być może najbardziej znaczące, Karta równości kobiet i mężczyzn w pracy została podpisana przez przedstawicieli siedmiu branż i organizacji związanych z pracą w Monako w listopadzie 2019 r. Karta jest skierowana do zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego Monaco i ma na celu zmianę sposobu myślenia i praktyk. Składa się z szeregu zobowiązań, które mają zostać podjęte w celu osiągnięcia postępów w zakresie równości płci w pracy. Sformalizowała ona m. in. zobowiązania pracodawców do promowania równości w miejscu pracy i został podpisany przez 99% pracodawców w Księstwie.

Ponadto, aby podziękować za zaangażowanie i wsparcie, rząd zdecydował się wypłacić zryczałtowane dotacje organizacjom zajmującym się prawami kobiet oraz wprowadził wskaźniki prowadzone przez Monaco Statistics (IMSEE), które dostarczają danych liczbowych dotyczących liczby incydentów związanych z przemocą wobec kobiet w Księstwie. W ramach swoich prac w imieniu Komitetu, Monaco Statistics (IMSEE) rozpoczęło też badania dotyczące wynagrodzeń. Celem badania jest zmierzenie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn zatrudnionych w Monako.

Nowa jakość w 2020 roku

Rząd Monako i Komitet Praw Kobiet wykorzystują w tym roku kampanie w mediach społecznościowych i zdjęcia do podnoszenia świadomości na temat równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy. Cztery miesiące po podpisaniu Karta równości kobiet i mężczyzn w pracy, uczczono Międzynarodowy Dzień Kobiet 2020 zdjęciami kobiet z Monako ze wszystkich zawodów, stojących obok siebie w pokazie równości między dwoma pracownikami. Zdjęcia wykonał Anthony Alberti (znany również jako Mr One Teas), artysta graffiti.

Rok 2021 poświęcony kobietom bohaterkom codziennego życia, które opiekują się, pomagają i żywią

W tym roku, z okazji Dnia Kobiet, wyróżnione zostały kobiety, które były na pierwszej linii podczas lockdown w Monako. Z inicjatywy Komitetu Promocji i Ochrony Praw Kobiet od kilku dni w Księstwie prezentowana była kampania fotograficzna, której autorem jest artysta Mr One Teas.

Portrety kobiet można znaleźć przy wjeździe do Księstwa, na Skale lub w galerii handlowej Fontvieille. Ze względu na pandemię i niemożność spotkania się w celu inauguracji prac w Ministerstwie Stanu, zgodnie z tradycją, w dzisiejszych czasach na portalach społecznościowych Komitetu oraz w Monaco Info został zamieszczony film wideo. Pozwoli zwiedzającym na odkrycie wszystkich dzieł prezentowanych w mieście.

Zdjęcie zrobione przez @Mr.OneTeas

Ustawa w sprawie promowania i ochrony praw kobiet

Projekt ustawy nr 1029  w sprawie promowania i ochrony praw kobiet w wyniku zmiany i uchylenia przestarzałych przepisów i nierówności został przyjęty przez rząd Monaco w dniu 23 lutego 2021 r.

Niniejsza ustawa ma na celu „poprawę wdrażania polityk publicznych związanych z ochroną praw kobiet” zgodnie z zaleceniami Rady Praw Człowieka ONZ, a następnie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Wynika to z międzynarodowych zobowiązań Monako oraz powołania Komitetu ds. Promocji i Ochrony Praw Kobiet, którego drugie roczne sprawozdanie z działalności zostało opublikowane 19 lutego 2021 r.

Celem ustawy 1029 jest „oczyszczenie środowiska prawnego z przestarzałych przepisów” :

  • Aktualizacja odniesień normatywnych;
  • Aktualizacja leksykalna, aby nie przekazywać stereotypu opartego na płci (np. modyfikacja stwierdzeń odnoszących się do androcentryzmu na polu zawodowym lub patriarchalnej koncepcji rodziny);
  • Aktualizacja techniczna przez pryzmat praw kobiet (np. opóźnienie bezczynności przed zawarciem małżeństwa, domniemanie przeżycia uwarunkowane płcią).

Poniżej znajduje się lista przydatnych organizacji zaproponowanych przez „Comité Droits des Femmes”:

Stowarzyszenie na rzecz wsparcia ofiar przestępstw (AVIP)
(+377) 93 25 00 07 –  avip@monaco.mc

Family Mediation Unit
Entrance B, Residence Saint-Sébastien, 6 Boulevard de Belgique
(+377) 98 98 21 12 –   clorenzini@gouv.mc
Odwiedzający zostaną powitani przez mediatora rodzinnego, który jest przeszkolony w zakresie radzenia sobie z przemocą domową, oraz specjalny protokół proponowane. Stosowane są zasady etyczne mediacji rodzinnej, gwarantujące poufność i anonimowość.

Jeśli szukasz informacji, zadzwoń: 0800 91 90 10

Jest to bezpłatny międzynarodowy numer telefonu, który umożliwia każdemu w Monako, który jest ofiarą przemocy, uzyskanie bezpłatnych informacji. Usługa obejmuje wszystkie rodzaje przemocy: gwałt i wykorzystywanie seksualne, przemoc w rodzinie, molestowanie seksualne, przemoc instytucjonalną itp.

Leave a Reply